Privacy verklaring
Privacyverklaring HarteKracht , gevestigd aan Vosseneindseweg 56 te Heumen, wordt vertegenwoordigt door Linde Thönissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
HarteKracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
CONTACTGEGEVENS:
Linde Thönissen
Vosseneindseweg 56
6582 BR Heumen
info@praktijk-hartekracht.nl
Tel. 06-20437933
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
HarteKracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
HarteKracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van offertes, facturen en betalingen
– Verzenden van onze (toekomstige) nieuwsbrief en/of wenskaarten
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– HarteKracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
— Bankgegevens
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
HarteKracht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HarteKracht) tussen zit.
 
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
HarteKracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie: Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Adresgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
HarteKracht verkoopt of deelt haar gegevens niet aan derden.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HarteKracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijk-hartekracht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. HarteKracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
HarteKracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@praktijk-hartekracht.nl
 
© 2020 HarteKracht

Wanneer je blijft doen wat je deed, zul je altijd krijgen wat je kreeg